GPW gie³da gong

Warszawa, 01.02.2005 r. Na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych rozpoczê³a siê 3000 sesja. N/z: gong.
PAP/Pawe³ Kula
pk/bp